DEALER&KEY FORM (Main)

แบบฟอร์มการเป็นผู้จัดจำหน่าย

(DEALER FORM)


วันที่สมัคร
23/07/2024

ที่อยู่ในการส่งของ หรือติดต่อ (ในกรณีที่ไม่ตรงกับ ภ.พ. 20)

เงื่อนไขการเป็นผู้จัดจำหน่าย

  1. สิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้จัดจำหน่ายของ บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด เป็นสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น
  2. สิทธิ์ของผู้จัดจำหน่ายในการได้รับข้อมูลราคา, การบริการ, ข้อมูลการค้า, ข้อมูลสินค้า และเทคนิค โลโก้สินค้า และอื่นๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายจะไม่เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะทำให้เกิด การละเมิดต่อ บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ
  1. บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า